Начална страница

От Wiki gis-bg.com
Направо към навигацията Направо към търсенето

За страницата[редактиране]

Тази страница е създадена във връзка с превода на QGIS и gvSIG на български език. Основната част от превода на QGIS е извършен от Йордан Цветков, а на gvSIG от Захари Савов и Йордан Цветков. Осъзнавайки, че голяма част от термините нямат общоприето значение на български език, решихме да дадем възможност всеки да даде своите предложения за промени редактирайки термина в настоящото Уики.

Ако желаете да помогнете за превода на QGIS включете се на http://qgis.org

Ако желаете да изтеглите QGIS на български език, моля посетете http://qgis.org изберете инсталацията за вашата операционна система, свалете я и я инсталирайте. След това отидете Edit -> Settings -> Localization и изберете bg


Ако желаете да помогнете за превода на gvSIG включете се на http://www.gvsig.com

Ако желаете да изтеглите gvSIG на български език, моля посетете http://www.gvsig.com изберете инсталацията за вашата операционна система, свалете я и я инсталирайте. След това отидете Settings и изберете bg

Списък с термините използвани при превода на QGIS и gvSIG на български език[редактиране]


in English на български Допълнения Бележки
Abort прекратяване
Active активен
Agregate агрегиране
Advanced разширен, допълнителен
Align подравняване
Analysis анализ
Annotation анотация
Apply прилагане
Applycation приложение
Ascending възходящ
Assingn присвояване
Attribute атрибут
Available наличен
Bar лента
Batch пакет
Binary двоичен
Base основа, база
Bookmark отметка
Border рамка, граница
Box поле, прозорец, рамка
Browse прелистване
Browser браузър
Bottom най-долна част
Buffer буфер
Buffer Label ореол на надпис
Cancel отказ
Canvas обзор
Capture прихващане
Character знак
Chart диаграма
Check отметка, проверка
Cеll клетка
Color ramp цветова скала
Clear изчистване
Click кликване
Clipboard клипборд
Clip изрязване на нужното
Clip Layer слой определящ нужното
Concatenation присъединяване
Comment забележка, бележка, коментар
Connection връзка
Configure настройване, конфигуриране
Convert преобразуване
Converter преобразовател
Console конзола
Convex hull изпъкнало оконтуряване
Concave hull вдлъбнато оконтуряване
CRS Координатна система (КС)
Custom потребителски, зададен от потребителя
Customize настройване
Cut изрязване
Database база данни (БД)
Dataset набор от данни
Delimited форматиран
Definition file файл с дефиниции
Densify Geometry усложняване на геометрия добавяне на възли
Dialog диалог, диалогов прозорец
Difference изрязване на ненужното
Difference Layer слой определящ ненужното
Discard отхвърляне
Directory папка, директория
Disable изключване
Display монитор, изобразяване, показване ?
Dissolve разлагане
Download сваляне, изтегляне
Dock прикрепяне, закачане
Driver драйвер, водач
Embed вграждане, вграден
Encoding кодиране
Extend разтягане, разгъване, разширяване, ??
Extent пространствен обхват
Expand разгъване
Export извеждане
Extract извличане
Evaluate оценяване, изчисляване
Face повърхнина
Failed нуеспешен
Feature обект
Fetch зареждане, извличане ??
Field Calculator Калкулатор на полета
Fit подравняване
Functions функции
Georeference геопространствено привързване
Geoprocessing геообработка
Grid грид мрежа
Gradient градиент, преливане
Handler манипулатор, указател ?
Halo ореол
Header заглавие, заглавната част
Heatmap зони на гъстота на точки
Hyperlink хипервръзка, препратка ?
Halo ореол
Hub distance ????????
Join свързване
Identify идентификация
Idle неактивен, свободен
Ignore игнориране
Image изображение
Import въвеждане
Input вход, входен, въвеждане
Incorrect неправилен
Initializing първоначално зареждане
Insert вмъкване
Intelligent интелигентно, разумно
Intersect пресичане
Interval интервал
Item елемент
Item options ???
Iteration повторение, итерация?? ???
Invert обръщане
Kernel ядро
Label надпис
Labelling надписване
Layout оформление
Log log, регистър, дневник ???
Location местоположение, локация
Map Canvas картен обзор
Mapset картен набор
Manual ръчно, упътване
Mask маска
Matrix матрица
Matching съвпадане, съвпадащи
Mean средна стойност
Madian медиана
Merge сливане
Мethod начин, метод
Memory Layer виртуален слой
Mode режим
Мove преместване
Multiple съставен, множествен, кратен
Multiline мултилиния
Multipoint мултиточка
Multipolygon мултиполигон
Multipart многочастов, съставен??
Network уеб-мрежа
Node възел
nodata без данни
Numeric цифров
Null стойност null
Object обект
Offset отместване, преместване
„on the fly“ CRS transformation трансформация на КС ????
„on the fly“ reprojection препроектиране ????
Operator оператор ?
Operation действие
Option опция, параметър
Options опции, свойства, параметри, настройки възможности????
Order ред, последователност
Overlay налагане
Overlap припокриване
Override заменяне, предефиниране
Overview общ обзор, общ изглед
Overwrite презаписване
Oversamling изглаждане ??
Outline контур
Output изходен резултат, изход
Package пакет, пакетен
Pan придвижване
Predefined scale фиксиран мащаб или предварително зададен мащаб ???
Print отпечатване
Print composer съставител за отпечатване
Patch петно ???
Pattern модел, образец, шаблон за запълване
Paste поставяне
Parameter параметър
Paragraph абзац
Parse разбор
Pause временно спиране
Personalize настройване според предпочитания
Permission достъп, разрешение
Percentile процентил
Pin/Unpin забождане, прикрепяне/отбождане, откачане ????
Pixel пиксел
Paletted Image изображение с индексирани цветове
Plot чертеж, графика, график, диаграма
Plugin добавка
Pointer показалец
Polygon полигон
Polyline полилиния
Populate попълване с данни
Position позиция, място
Placement разположение
Preview преглед, предварителен изглед
Primary key начален ключ ?
Priority предимство
Process обработване, обработка
Progress напредък, ход
Properties свойства
Proximity близост
Projection проекция
Quantile квантил
Quartile квартил
Query заявка за филтриране
Random случайно
Rank ранг
Range обсег, област
Raw необработен
Rate честота, темп, скорост
Redo стъпка напред
Resampling интерполация (ресамплиране) ??
Reset нулиране ?
Residual несъгласуваност, отместване ???
Reshape преоформяне
Remove премахване
Regular правилен, регулярен
Report отчет, доклад
Repository хранилище
Resize преоразмеряване
Resolution разделителна способност
Resume обобщение, възобновяване
Render изчертаване (изпълнeние)
Rendering изчертаване (изпълняване, зареждане, обновяване)
Ring кръг
Road graph най-кратък път
Roll back изначално връщане
Root корен
Ruller линия, скала
Run стартиране, изпълнение
Sample пример, мостра, проба, извадка
Save записване
Scale мащаб
Schedule разписание, планиране
Selection избор, избиране (селекция)
Separator разделител
Service услуга
Session сесия
Set набор, поставяне, задаване, фиксиране
Setting настройка
Setup инсталация
Shading засенчване
Scope област на действие
Script скрипт
Scroll превъртане, плъзгане
Sieve филтриране
Sign знак
Simplify Geometry опростяване не геометрията премахване на възли
Singlepart едночастов, единичен
Smart бързо, интелигентно ?
Snap прилепване
Snapping options настройки на прилепяне
Solid плътен
Sort сортиране, подреждане
Source източник, начален
Space интервал, стъпка
Spacing резредка, отстояние
Spatial join пространствено свързване
Spatial reference system пространсвтвена референтна система
SPS ПРС
Spline жлеб, сплайн ?
Split разрязване
Spot точково, насочен, спот
Status състояние
Stretch разгръщане, разтегляне
String текст, текстов, низ ???
Style стил
Symetrical Difference симетрично изрязване ???
Subset поднабор
Summary опис
Source layer входен слой
Symbol символ условен знак???
Symbology симвология условни знаци???
Tab етикет, етикетиран прозорец
Tag маркер
Target цел, целеви
Task задача
Template шаблон
Test проверка
Tile клетка, блок, подреждане в мозайка
Tolerance допустимост, допустимо разстояние
Toggle включване, превключване, започване
Toolbars лента с инструменти
Toolbox кутия с инструменти
Top най-горна част
Topic тема
Theme тема, оформление
Transperancy прозрачност
Transform трансформация
Undo стъпка назад
Uniform равномерен
Union обединяване
Unit мерна единица, модул
Valid валиден, действителен
Validate проверка
Verify проверка
Vertices възел ???
Vertex възел
View изглед, обзор
Visualization визуализация
Warning предупреждение
Warp изкривяване, деформиране
Web уеб
Webpage уеб-страница
Wizard помощник (за настройки)
World свят, глобален
Wrap пренасяне ?
Zone зона, област
Zoom мащаб, мащабиране (увеличение, намаление)
Zoom In приближаване
Zoom Out отдалечаване